EL RACÓ DELS SERVEIS

Actualment el nostre centre disposa de:

  • 2 Logopedes
  • 1 Fisioterapeuta
  • 1 Pedagoga
  • 1 Psicòloga

Aquests professionals formen l’equip de serveis multidisciplinars de l’escola i actuen en:

  • Coordinació amb els mestres i altres serveis externs.
  • Participació amb Direcció i tutors en l’elaboració de plans d’intervenció per als alumnes.

Atenen a alumnes d’edats compreses entre 3 i 21 anys de forma individual i/o en petit grup.

Els alumnes que s’incorporen per primera vegada a la nostra escola venen derivats amb un dictamen per l’EAP de Sant Vicenç dels Horts. La Direcció del centre recopilarà tota la informació de l’alumne, realitzarà l’anamnesi, l’entrevista amb la família i seguidament procedirà a la derivació de l’alumne als diferents serveis. Aquesta derivació vindrà determinada per la valoració de totes les dades recollides en la pròpia anamnesi, el dictamen i tots els informes que es tinguin de l’alumne.

Els serveis, als quals derivi la Direcció del centre l’alumne nou, realitzaran una exploració específica a on es determinarà si es requereix atenció individualitzada o no.

fisio   LOGOPEDIA   pedagogia   PSICOLOGIA