LOGOPÈDIA

pictograma logopèdia

Les logopedes de l’escola són les professionals responsables de treballar els diferents aspectes en l’àmbit de la comunicació i del llenguatge  que afecten tant a la part expressiva com comprensiva. En cas necessari, introdueixen sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació (SAAC) com objectes referents, fotografies, pictogrames, o llenguatge de signes. Partint de les habilitats comunicatives lingüístiques de cada alumne, adaptant-se a les seves necessitats.

Creiem que tots els alumnes a partir de les seves capacitats han de poder expressar sentiments, necessitats bàsiques, fer demandes, poder triar etc.

El tractament i les pautes d’actuació són individuals per a cada alumne i estan creades a partir de les valoracions extretes de diferents exploracions i observacions.

 

Àmbits d’actuació:

 • En contacte amb els diferents especialistes i serveis de salut (CDIAP, CSMIJ etc.) per tal de coordinar la intervenció.
 • Treballant de forma coordinada amb els tutors donant pautes d’intervenció, assessorant en les activitats, recursos i estratègies comunicatives i lingüístiques.
 • Adaptant, dissenyant plafons, llibretes de comunicació, etc. pels alumnes que ho necessitin en qualsevol àmbit dins i fora de l’escola.
 • Fent observacions, assessorant i donant pautes d’intervenció en el monitoratge de menjador en alumnes que presenten dificultats greus en l’alimentació i deglució.
 • Buscant materials, recursos i tenint cura del manteniment de l’aula multisensorial.
 • Organitzant i participant en sessions de l’aula multisensorial amb diferents grups d’alumnes.
 • Fent la valoració i assessorant, en l’àmbit de la lectoescriptura.
 • Oferint pautes i estratègies d’intervenció per tal de millorar l’ús del llenguatge i de la comunicació en l’àmbit familiar.
 • Fent reunions mensuals a DINCAT amb logopedes d’altres escoles d’educació especial.

 

Objectius de la logopèdia:

 • Valorar la necessitat d’introduir un SAAC amb alumnes que no presenten llenguatge oral o que el seu llenguatge no els hi és funcional.
 • Afavorir el desenvolupament del llenguatge verbal i/o altres sistemes de comunicació fent ús de les noves tecnologies i ajuts tècnics per a la comunicació.
 • Millorar el llenguatge en els seus diferents aspectes: fonètic – fonològic, morfosintàctic, semàntic i pragmàtic.
 • Elaborar materials, llibretes i plafons de comunicació.
 • Promoure les capacitats comunicatives dels alumnes com a motor d’aprenentatge a través del llenguatge vernal i/o SAAC.
 • Fomentar les habilitats comunicatives en situacions d’interacció amb adults i iguals.
 • Aplicar els coneixements del concepte d’estimulació basal i multisensorial en l’àmbit comunicatiu.

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS LOGOPÈDIA

 1. ARASAAC

http://www.arasaac.org/

 1. MIRA QUE DIC

http://www.edu365.cat/mqd/

 1. Jocs educatius

http://www.edu365.cat/infantil/index.htm

http://www.lamosqueta.cat/activitats_causaefecte.html